TERVETULOA INFOMEDIAAN

Liiketoimintaetua mediakentän osaamisesta

Infomedia auttaa yrityksiä ja organisaatioita menestymään paremmin käyttämällä dataa ja uusia digiteknologioita älykkäästi sekä ymmärtämällä mediaa ja viestintää syvällisesti.

Palvelumme

Ratkaisumme perustuvat osaaviin ihmisiin, kattavaan dataan ja kehittyneeseen teknologiaan. Autamme navigoimaan monitahoisessa mediaympäristössä. Paikallisesti, alueellisesti ja globaalisti.

ASIAKASESIMERKIT

Medianseuranta
tuottaa arvoa kaikille

Mediaseuranta ja -analysointi on perinteisesti kuulunut PR- ja viestintä-osaston tehtäviin – jos yritys tai organisaatio on tarpeeksi suuri, jotta sillä on oma PR- ja viestintäosasto. Mediaseurannan liiketoimintamah-dollisuudet ovat kuitenkin paljon laajemmat, ja ne voivat olla järkeviä muillekin kuin PR- ja viestintäosastolle.

Potentiaalia on itse asiassa koko organisaatiossa eri osastoilla. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä organisaation eri osastojen tarpeista ja tavoitteista sekä siitä, miten mediaseuranta ja tiedotus tuovat lisäarvoa.

Viestintäpäälliköiden on tärkeää pysyä ajan tasalla uutisista sekä val-mistella johtoa ja hallintoa asioista, joita lehdistössä saatetaan käsitellä. Siksi heillä on erityisen suuri tarve seurata, analysoida ja optimoida vies-tintäänsä ja mainettaan.

Tämä voidaan tehdä tunnistamalla mediat ja toimittajat, jotka kirjoittavat tietyistä aiheista, ja etsimällä asiaankuulu-vat sidosryhmät. Ei vain paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti vaan myös kansainvälisesti – ja usein myös painetussa mediassa, verkossa, sosiaalisessa mediassa, televisiossa, radiossa ja podcasteissa.

Yhä useammat seuraavat mainintojaan myös syvässä ja pimeässä verkos-sa. Tämä johtuu mm. lisääntyvästä digitalisaatiosta ja globalisaatiosta, jotka edellyttävät erityisen huomion kiinnittämistä digitaalisesti ja sosi-aalisesti alkaviin mainintoihin, jotka leviävät muihin mediaryhmiin en-nennäkemättömällä nopeudella.

Ota yhteyttä

Markkinointipäälliköt vastaavat usein digitaalisista ja sosiaalisista kana-vista sekä PR:stä ja viestinnästä pienissä ja keskisuurissa organisaa-tioissa. Heidän on ymmärrettävä markkinoita, kohderyhmiä ja medioita, jotta he saavat tietoa siitä, mikä sisältö ja viestit toimivat ja mikä ei. Markkinoinnille on yleensä välttämätöntä mediaseuranta, joka kattaa yrityksen, sen tuotteiden, kampanjoiden jne. maininnat. Lisäksi markki-nointiosasto tarvitsee sosiaalisen median mainintojen ja keskustelujen kuunteluvälineitä, jotta se voi saada tietoa kohderyhmien kokemuksista yrityksestä ja sen tuotteista.

Ota yhteyttä

Mediaseurannan älykäs käyttö tarjoaa on paljon mahdollisuuksia liike-toiminnan kehittämiseen ja myyntiin. Jos sinulla on esimerkiksi yritys, joka tarjoaa siivousratkaisuja suurille yrityksille ja organisaatioille, voit seurata tiettyjä sanoja, jotka viittaavat uusiin myyntimahdollisuuksiin. Esimerkiksi uusien yritysten pääkonttorien, julkisten laitosten jne. raken-taminen.

Myyntipäällikkö voi saada yleiskatsauksen uusista kontakti-mahdollisuuksista ja havaita myyntipotentiaalin ennen kilpailijoita. Tär-keimpien asiakkaidesi mediamainintojen seuraaminen voi myös tarjota suuria mahdollisuuksia, jotta voit jatkuvasti pysyä ajan tasalla heidän kanssaan käymässäsi vuoropuhelussa.

Ota yhteyttä

Kaikki päivittäiset mediamaininnat eivät kiinnosta johtoa ja hallintoa. Mutta kun maininta on joko erityisen hyvä tai huono, kiinnostus kasvaa merkittävästi. Johdon on siksi tärkeää ottaa käyttöön mediaseuranta, jotta se voi seurata mainetta, hallita viestintää markkinoille ja sisäisesti sekä ehkäistä ja hallita kriisejä niiden ilmetessä. Kyse on tärkeimpien strategisten agendojen, avainhenkilöiden, ydinviestien jne. tunnistami-sesta ja niiden mainintojen seuraamisesta eri medioissa, maissa, alueil-la, tuotemerkeissä ja liiketoimintayksiköissä.

Ota yhteyttä

Markkinoiden parhaiden tuotteiden suunnittelu ja kehittäminen edellyt-tävät yleiskuvaa kohderyhmien trendeistä, uusista teknologioista, tuo-tantomenetelmistä ja paljon muuta. Ne edellyttävät myös yleiskuvaa siitä, mitä kilpailijat ja uudet toimijat markkinoilla tekevät.

Avainsanojen, kuten kilpailijoiden tuotteiden ja alakohtaisten avainsanojen, maailman-laajuinen seuranta sekä toimituksellisessa että sosiaalisessa mediassa on näin ollen korvaamaton työkalu tutkimuksessa ja trendien havaitse-misessa.

Ota yhteyttä

Mediaseuranta ja viestintäanalyysit voivat auttaa henkilöstöpäälliköitä ymmärtämään yrityksen maineen kehittymistä ja siten sen kykyä hou-kutella osaajia. Mediaseurannan mahdollisuudet voivat kuitenkin mennä paljon pidemmälle.

Esimerkiksi suuret kansainväliset yritykset, joilla on vaikeuksia löytää lahjakkuuksia tietyillä erikoisaloilla, voivat käyttää me-dian, blogien, foorumien, sosiaalisten medioiden jne. seurantaa, joka perustuu kehittyneeseen hakujonoon ja tiettyihin avainsanoihin, löy-tääkseen neulan heinäsuovasta paremmin kuin mikään rekrytointitoi-misto.

Rekrytoijat voivat myös käyttää mediaseurantaa uusien työnteki-jöiden ja heidän maineensa tarkistamiseen aiemmissa työpaikoissa.

Ota yhteyttä

Toimistojen ja konsulttien on tärkeää olla lähellä asiakkaitaan ja ymmärtää heidän arjessa kohtaamiaan haasteita. Seuraamalla eri viestintäkanavien sisältöä, kuten tiettyjä avainsanoja, lähettiläiden toimintaa ja ajankohtaisia puheenaiheita, konsultit voivat tunnistaa markkinoiden muutokset sekä huomata merkitykselliset aiheet ja keskustelut mediassa. Tällöin neuvontaa ja strategioita voidaan muokata tilanteen mukaan, ja laatu sekä asiakastyytyväisyys paranevat.

Ota yhteyttä

Julkisella sektorilla viestintää hoidetaan ja mitataan hiukan eri tavalla kuin liike-elämässä. Kansalaisten luottamuksen saavuttaminen on toiminnan ehto, ja sen mittaaminen on lähes yhtä tärkeää.

Mediaseurantaa käyttäen julkiset organisaatiot voivat seurata, mitä niistä puhutaan ja kirjoitetaan, ja siten muokata viestintäänsä ja toimintaansa yhteiskunnan tarpeiden ja huolenaiheiden mukaisesti. Lisäksi mediaseuranta on hyödyllinen työkalu kriisin syntyessä, sillä sen avulla julkinen taho voi reagoida tilanteeseen nopeasti ja hallita viestintää tehokkaasti.

Ota yhteyttä

MEDIASEURANTA

Huomaamme aina, kun organisaatiosi mainitaan. Joka päivä. Minuutti minuutilta.

Laajin seuranta

Tarjoamme laajimman, koko mediakentän kattavan palvelun. Se kattaa printti- ja verkkomedian, sosiaalisen median, radion ja television. Pohjoismaissa ja ympäri maailman.

Syvin kattavuus

Seurantamme porautuu syvälle ja kattaa mediat yksityiskohtia myöten. Tuloksena on laaja kokonaiskuva, joka päivä. Minuutti minuutilta.

Paras tarkkuus

Räätälöidyn mediaseurannan laatimisessa edistyneitä hakualgoritmeja käyttäen. Näin tarjoamme seurantaasi sekä runsaasti joustoa että suuren tarkkuuden.

E-BOOK

Lataa e-book arvokkaasta mediaseurannasta koko organisaatiollesi

Oikeat oivallukset oikeaan aikaan voivat olla kullanarvoisia. Mediaseurannan avulla yritykset ja organisaatiot voivat minimoida riskinsä, vaalia mainettaan, havaita tärkeät nousevat trendit, mitata viestintää ja kasvattaa liiketoimintaansa.

Lataa e-kirjamme ja opi, miten mediaseurantaa voidaan käyttää strategisesti luomaan arvoa koko organisaatiossasi.

Media-analyysi ja oivallus

Tuotamme syvällistä näkemystä viestintäsi pohjaksi

Analytiikasta huolehtivat kokeneet analyytikot, ja se perustuu markkinoiden laajimpaan ja syvimpään mediaseurantaan. Hanki tarvitsemasi tietopohja analytiikkaamme ja koontinäyttöjä hyödyntäen, jotta tärkeillä päätöksilläsi on luja perusta.

DIGIALUSTAT

Johtava teknologia sosiaalisen median analysointiin ja hallintaan

Hootsuite-saffron-rgb.svg

Sosiaalisen median hallinta

Hootsuite

Hootsuite kerää kaiken sometoiminnan mittatilaustyönä tehtyyn koontinäyttöön.
Lue lisää Hootsuitesta

Sosiaalisen median kuuntelu

Talkwalker

Talkwalker seuraa ja analysoi kaikkea toimintaasi sosiaalisessa mediassa.
Lue lisää Talkwalkerista
HS-amplify-full-logo-black

Työntekijöiden someviestintä

Amplify

Amplify auttaa kollegoitasi jakamaan julkaisuja vaivatta somealustoilla.
Lue lisää Amplifysta
Palkinnot

Palkittuja ratkaisuja

Olemme erityisen tyytyväisiä, kun ratkaisumme saavat tunnustusta asiakkaillemme tuottavista tuloksista. Tässä ratkaisujamme, joita on palkittu niiden luomasta vaikutuksesta.

Ota yhteyttä

Keskustellaan haasteista ja mahdollisuuksista, joita tulee vastaan mediaseurannassa, analytiikassa ja viestinnän optimoinnissa.

Varaa
Mediaseuranta-demo

Varaa esittely

Varaa Hootsuite-demo

Lataa e-kirjamme
median seurannasta

Varaa esittely

Hootsuite Amplify