SAADA YLEISKUVA UUTISVIRRASTA

Mediaseuranta

Hanki yleiskatsaus ja näkemys koko mediamaisemasta. Mediaseurannallamme on markkinoiden laajin kattavuus, ja se auttaa sinua seuraamaan, mikä on sinulle merkityksellistä.

MITÄ ILOA MEDIASEURANNASTA ON

Mediaseuranta antaa
kokonaiskuvan monitahoisesta
globaalista mediaympäristöstä

MINIMOI RISKIT

Medianäkyvyytesi hahmottamalla vähennät riskejä

Seuraamme kaikkea, mitä sanotaan ja kirjoitetaan kaikesta, mistä haluat tietää. Näin saat kokonaiskäsityksen ja näkemyksen ympäröivästä maailmasta ja rajaat riskejä.

HALLITSE YRITYKSESI MAINETTA

Media vaikuttaa yrityksesi maineeseen. Pidä siitä huolta

Maine on kultaakin kalliimpi, ja media vaikuttaa siihen enenevässä määrin. Tarvitset tietoa, jotta osaat toimia ja reagoida.

PYSY PERILLÄ TRENDEISTÄ

Tiedosta uudet trendit ja tilaisuudet

Mediaseurantamme ja ilmoitustemme avulla voit saada uusia ideoita ja löytää uusia tilaisuuksia viestintään tai liiketoimintaan.

KASVATA MYYNTIÄ

Syvällinen näkemys markkinoista avaa mahdollisuuksia kasvavaan myyntiin

Kun sinulla on hyvä käsitys ympäröivän maailman tapahtumista, sinun on helpompi tehdä päätöksiä ja löytää mahdollisuuksia kasvuun omilla markkinoillasi.

ASIAKASESIMERKIT

Medianseuranta
tuottaa arvoa kaikille

Mediaseuranta ja -analysointi on perinteisesti kuulunut PR- ja viestintä-osaston tehtäviin – jos yritys tai organisaatio on tarpeeksi suuri, jotta sillä on oma PR- ja viestintäosasto. Mediaseurannan liiketoimintamah-dollisuudet ovat kuitenkin paljon laajemmat, ja ne voivat olla järkeviä muillekin kuin PR- ja viestintäosastolle.

Potentiaalia on itse asiassa koko organisaatiossa eri osastoilla. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä organisaation eri osastojen tarpeista ja tavoitteista sekä siitä, miten mediaseuranta ja tiedotus tuovat lisäarvoa.

Viestintäpäälliköiden on tärkeää pysyä ajan tasalla uutisista sekä val-mistella johtoa ja hallintoa asioista, joita lehdistössä saatetaan käsitellä. Siksi heillä on erityisen suuri tarve seurata, analysoida ja optimoida vies-tintäänsä ja mainettaan.

Tämä voidaan tehdä tunnistamalla mediat ja toimittajat, jotka kirjoittavat tietyistä aiheista, ja etsimällä asiaankuulu-vat sidosryhmät. Ei vain paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti vaan myös kansainvälisesti – ja usein myös painetussa mediassa, verkossa, sosiaalisessa mediassa, televisiossa, radiossa ja podcasteissa.

Yhä useammat seuraavat mainintojaan myös syvässä ja pimeässä verkos-sa. Tämä johtuu mm. lisääntyvästä digitalisaatiosta ja globalisaatiosta, jotka edellyttävät erityisen huomion kiinnittämistä digitaalisesti ja sosi-aalisesti alkaviin mainintoihin, jotka leviävät muihin mediaryhmiin en-nennäkemättömällä nopeudella.

Ota yhteyttä

Markkinointipäälliköt vastaavat usein digitaalisista ja sosiaalisista kana-vista sekä PR:stä ja viestinnästä pienissä ja keskisuurissa organisaa-tioissa. Heidän on ymmärrettävä markkinoita, kohderyhmiä ja medioita, jotta he saavat tietoa siitä, mikä sisältö ja viestit toimivat ja mikä ei. Markkinoinnille on yleensä välttämätöntä mediaseuranta, joka kattaa yrityksen, sen tuotteiden, kampanjoiden jne. maininnat. Lisäksi markki-nointiosasto tarvitsee sosiaalisen median mainintojen ja keskustelujen kuunteluvälineitä, jotta se voi saada tietoa kohderyhmien kokemuksista yrityksestä ja sen tuotteista.

Ota yhteyttä

Mediaseurannan älykäs käyttö tarjoaa on paljon mahdollisuuksia liike-toiminnan kehittämiseen ja myyntiin. Jos sinulla on esimerkiksi yritys, joka tarjoaa siivousratkaisuja suurille yrityksille ja organisaatioille, voit seurata tiettyjä sanoja, jotka viittaavat uusiin myyntimahdollisuuksiin. Esimerkiksi uusien yritysten pääkonttorien, julkisten laitosten jne. raken-taminen.

Myyntipäällikkö voi saada yleiskatsauksen uusista kontakti-mahdollisuuksista ja havaita myyntipotentiaalin ennen kilpailijoita. Tär-keimpien asiakkaidesi mediamainintojen seuraaminen voi myös tarjota suuria mahdollisuuksia, jotta voit jatkuvasti pysyä ajan tasalla heidän kanssaan käymässäsi vuoropuhelussa.

Ota yhteyttä

Kaikki päivittäiset mediamaininnat eivät kiinnosta johtoa ja hallintoa. Mutta kun maininta on joko erityisen hyvä tai huono, kiinnostus kasvaa merkittävästi. Johdon on siksi tärkeää ottaa käyttöön mediaseuranta, jotta se voi seurata mainetta, hallita viestintää markkinoille ja sisäisesti sekä ehkäistä ja hallita kriisejä niiden ilmetessä. Kyse on tärkeimpien strategisten agendojen, avainhenkilöiden, ydinviestien jne. tunnistami-sesta ja niiden mainintojen seuraamisesta eri medioissa, maissa, alueil-la, tuotemerkeissä ja liiketoimintayksiköissä.

Ota yhteyttä

Markkinoiden parhaiden tuotteiden suunnittelu ja kehittäminen edellyt-tävät yleiskuvaa kohderyhmien trendeistä, uusista teknologioista, tuo-tantomenetelmistä ja paljon muuta. Ne edellyttävät myös yleiskuvaa siitä, mitä kilpailijat ja uudet toimijat markkinoilla tekevät.

Avainsanojen, kuten kilpailijoiden tuotteiden ja alakohtaisten avainsanojen, maailman-laajuinen seuranta sekä toimituksellisessa että sosiaalisessa mediassa on näin ollen korvaamaton työkalu tutkimuksessa ja trendien havaitse-misessa.

Ota yhteyttä

Mediaseuranta ja viestintäanalyysit voivat auttaa henkilöstöpäälliköitä ymmärtämään yrityksen maineen kehittymistä ja siten sen kykyä hou-kutella osaajia. Mediaseurannan mahdollisuudet voivat kuitenkin mennä paljon pidemmälle.

Esimerkiksi suuret kansainväliset yritykset, joilla on vaikeuksia löytää lahjakkuuksia tietyillä erikoisaloilla, voivat käyttää me-dian, blogien, foorumien, sosiaalisten medioiden jne. seurantaa, joka perustuu kehittyneeseen hakujonoon ja tiettyihin avainsanoihin, löy-tääkseen neulan heinäsuovasta paremmin kuin mikään rekrytointitoi-misto.

Rekrytoijat voivat myös käyttää mediaseurantaa uusien työnteki-jöiden ja heidän maineensa tarkistamiseen aiemmissa työpaikoissa.

Ota yhteyttä

Toimistojen ja konsulttien on tärkeää olla lähellä asiakkaitaan ja ymmärtää heidän arjessa kohtaamiaan haasteita. Seuraamalla eri viestintäkanavien sisältöä, kuten tiettyjä avainsanoja, lähettiläiden toimintaa ja ajankohtaisia puheenaiheita, konsultit voivat tunnistaa markkinoiden muutokset sekä huomata merkitykselliset aiheet ja keskustelut mediassa. Tällöin neuvontaa ja strategioita voidaan muokata tilanteen mukaan, ja laatu sekä asiakastyytyväisyys paranevat.

Ota yhteyttä

Julkisella sektorilla viestintää hoidetaan ja mitataan hiukan eri tavalla kuin liike-elämässä. Kansalaisten luottamuksen saavuttaminen on toiminnan ehto, ja sen mittaaminen on lähes yhtä tärkeää.

Mediaseurantaa käyttäen julkiset organisaatiot voivat seurata, mitä niistä puhutaan ja kirjoitetaan, ja siten muokata viestintäänsä ja toimintaansa yhteiskunnan tarpeiden ja huolenaiheiden mukaisesti. Lisäksi mediaseuranta on hyödyllinen työkalu kriisin syntyessä, sillä sen avulla julkinen taho voi reagoida tilanteeseen nopeasti ja hallita viestintää tehokkaasti.

Ota yhteyttä

PRINTTI / VERKKO / SOSIAALINEN MEDIA / TV / RADIO / PODCAST

Kaikki, mitä tarvitset saadaksesi yleiskuvan siitä, miten yritystäsi ja sen toimintaympäristöä on käsitelty mediassa

Infomedia tarjoaa markkinoiden kattavimman, koko mediakentän kattavan seurannan. Ota yhteyttä ja pyydä meiltä medianseurantaalustan ja ratkaisuiden demoa.

print_circle_forside.png

Printti

web_circle_forside.png

Verkko

social_circle_forside.png

Sosiaalinen Media

tv_circle_forside.png

TV

radio_circle_forside.png

Radio & Podcast

Katamme koko mediakentän

Tarjoamme laajimman, koko mediakentän kattavan palvelun. Se kattaa printti- ja verkkomedian, sosiaalisen median, radion, podcastit ja television. Pohjoismaissa ja maailmalla.

Myös maksumuurien takaa

Luotaamme syvältä ja nappaamme kaikki sinun tai organisaatiosi maininnat pienintä yksityiskohtaa myöten. Jopa maksumuurien ja muiden esteiden takaa. Meiltä saat kattavan kokonaiskuvan joka päivä.

Uusi teknologia takaa erinomaisen tark-kuuden

Raportoimme osumat yrityksesi ehdoilla ja suodatamme tarpeettoman tiedon pois käyttäen ainutlaatuista hakuteknologiaa ja älykkäitä algoritmeja. Niiden avulla voidaan toteuttaa joustava ja erittäin tarkka seuranta.

ALUSTA JA TOIMINNOT

Seurantamme kattaa kaikki mediatyypit ja tarjoaa tarkimman kokonaiskuvan​

UUTISTEN SEURANTA

Päivittäinen uutisten seuranta ja ilmoitukset sähköpostiisi, älypuhelimeesi ja pöytäkoneeseesi

Infomedian tekoälytuetuilla työkaluilla voit helposti nähdä, lajitella ja jakaa kaiken teistä mediassa julkaistun sisällön sekä laatia raportteja. Siten voit navigoida tarkemmin kaoottisessa globaalissa mediaympäristössä ja tehdä työssäsi parhaat päätökset jokaisena päivänä.

MERKINTÄ JA LUOKITTELU

Luokittele tärkeä mediajulkisuus ja mittaa sen laatu tekoälypohjaisella Tunteet-työkalullamme

Lajittele ja luokittele saamanne julkisuus saadaksesi täyden yleiskuvan siitä, mitkä mediat kertovat teistä ja kaikista muistakin aiheista, joita haluat seurata. Säästät runsaasti aikaa, kun sinun on jaettava medianäkyvyys kollegoillesi ja raportoida yrityksen johdolle oivalluksistasi ja mediaseurantanne arvosta.

AVAINLUVUT

Näe viestintäsi tehokkuus tärkeiden KPI-mittareiden ja avainlukujen avulla

Arvioi julkisuuden menestys tai riskit useiden avainlukujemme avulla Teitä koskevien mediasisältöjen määrän lisäksi laskemme myös esim. sen laajuuden ja algoritmimme kertovat, onko saamanne julkisuus positiivista, negatiivista vai neutraalia. Saat tietoja, joiden pohjalta voit reagoida salamannopeasti ympäristönne tapahtumiin.

TILASTOT

Saat yksityiskohtaiset tiedot saamastanne julkisuudesta erilaisina graafeina

Näe omasi ja kilpailijoidesi viestinnän ja PR-toiminnan teho ja arvo edistyksellisillä tilasto- ja visualisointityökaluillamme. Näet esim. kuinka paljon julkisuutta saatte kilpailijoihinne verrattuna ajan mittaan suhteessa liiketoimintanne alueisiin, markkinoihin ja medioihin.

RAPORTIT

Luo omia mediaraportteja ja jaa ne kollegoillesi

Sidosryhmille raportointi on aikaa vievää työtä ilman tehokasta medianseurantatyökalua. Yhdistele, suunnittele ja lähetä omia raporttejasi, jotka voit helposti sovittaa eri sidosryhmiesi informaationtarpeisiin.
ALUSTA JA OMINAISUUDET

Globaali mediaseuranta, tilastot ja raportointi yhdellä digitaalisella alustalla

Saat ilmoituksen maininnoista välittömästi matkapuhelimeesi, päivän uutiskatsauksen sähköpostiisi ja halutessasi kattavan kokonaiskuvan mediaseurantaportaalissamme.

Hae eri medialuokista

Selaa artikkeleita vaivatta

Laadi omat hakuprofiilisi

Näe suoriutumisesta kertovat tunnusluvut

Katso tilastoja maininnoistasi

Lisää mediamaininnoillesi tunnisteet ja tunteet

Suodata osumahakuja vaivatta

Laadi omia raportteja

Aseta hälytykset ja uutisviestit

Pysy ajan tasalla

Toimitamme mediaseurantatiedot sähköpostiisi, puhelimeesi ja seurantaportaaliimme.

Näet kaikki maininnat

Löydät helposti kaikki yrityksesi maininnat käyttäen valitsemiasi hakuprofiileja ja hakusanoja.

Jaa kollegoille

Jaa uutisia kollegoille, johdolle ja muille, joita kiinnostaa saada käsitys organisaatiosi medianäkyvyydestä.

Laadi raportteja

Luokittele saamasi arviot ja luo nopeasti ja helposti omia räätälöityjä raportteja.

Tilastodataa ja näkemystä

Hyödynnä tilastotietoa mediamaininnoistasi ja syvällisempää käsitystä viestintäsi vaikutuksesta.

GLOBAALI MEDIASEURANTA

Pitääkö sinun seurata mainintojasi eri medioissa maailmanlaajuisesti?

Infomedia tarjoaa kaiken globaalin median seurantaa. Niin verkossa kuin muualla.

Seuraamme jatkuvasti yli 230 000 online-uutismediaa ja selaamme päivittäin yli 4 miljardia uutisartikkelia. Tämä tekee meistä maailman johtavan online-uutismedian seurantapalvelun.

Jos edustat yritystä, joka tarvitsee reaaliaikaisia uutissyötteitä markkinatutkimuksen, riskienhallinnan, talousanalyysin tai tekoäly- ja koneoppimisprojektien avuksi – me hoidamme tämänkin.

Hyvän uutishälytyksen on oltava nopea ja pystyttävä erottamaan olennaisimmat uutiset kaikesta mediakohinasta, ja Infomedia tekee juuri niin. Tämä tekee palvelusta arvokkaan sekä viestintäosastolle että johdolle.

Martin Blomgren, Group Press and Media Relations manager, Sandvik AB

Tarvitsetko käyttäjäystävällisen mobiilisovelluksen median seurantaan?

Meidän avullamme sinun on helppo pysyä järjestyksessä myös liikkeellä ollessasi.

Helppokäyttöinen sovelluksemme antaa sinulle nopean yleiskuvan kaikista maininnoistasi, reaaliaikaisia ilmoituksia ja paljon uusia tapoja hallita ja jakaa uutissisältöä ja näkemyksiä.

Varaa esittely mediaseurantatyökalustamme

Haluatko nähdä, miten Infomedian digitaalinen media intelligence alusta voi luoda lisäarvoa sinulle?

E-BOOK

Lataa e-book arvokkaasta mediaseurannasta koko organisaatiollesi

Oikeat oivallukset oikeaan aikaan voivat olla kullanarvoisia. Mediaseurannan avulla yritykset ja organisaatiot voivat minimoida riskinsä, vaalia mainettaan, havaita tärkeät nousevat trendit, mitata viestintää ja kasvattaa liiketoimintaansa.

Lataa e-kirjamme ja opi, miten mediaseurantaa voidaan käyttää strategisesti luomaan arvoa koko organisaatiossasi.

Infomedia BlogI

Lue lisää

Saat blogistamme inspiraatiota, vinkkejä ja neuvoja viestintään ja mediaseurantaan liittyen.

Katso myös

Sosiaalisen median seuranta

Hanki arvokasta tietoa viestinnästäsi, maininnoistasi ja kohdeyleisöistäsi sosiaalisessa mediassa.

Media-analyysi ja oivallus

Media-analyysimme ja analyytikkomme tarjoavat arvokasta tietoa maininnoistasi, maineestasi ja menestyksestäsi.

Ota yhteyttä

Kerro meille mediaseurannan tarpeistasi, haasteistasi ja mahdollisuuksistasi Pohjoismaissa tai maailmanlaajuisesti.

Varaa
Mediaseuranta-demo

Lataa e-kirjamme
median seurannasta

Varaa esittely

Haluatko nähdä, miten Infomedian digitaalinen media intelligence alusta voi luoda lisäarvoa sinulle?

Varaa esittely

Hootsuite Amplify